شنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۰

معنی پالا هوتوپ

در کتیبه های عیلامی از قومی به نام پالاهوتوپ در سمت سرزمین کاسیان نام برده اند که از آن سمت سرزمین عیلام را مورد تهاجم قرار می داده اند. "پ" علامت جمع عیلامی است؛ لذا نام ایشان پالاهوتو بوده است. جزء اول را می توان با کلمات سانسکریتی پالا (خداوند و نگهبان) یا بالا (نیرومند) یا بالی یا پاری (دور، کناری) مطابق نهاد و هوتو (هوت، هوتر) به معنی مؤبد و ایزد شراب هوم بوده است یعنی همانکه بعدا کاشّو (کاسی، ایزد شراب هوم) گفته شده است. بنابراین نام پالاهوتوپ به معنی کاسیان دور دست و کناری یا پرستندگان ایزد هوم کاشّو بوده است. نام قوم عاد (کناری، دوردست، قاصی) و رهبر ملکوتی شان هود در قرآن اشاره به همین مردم پرستندگان شراب هوم (نیاکان لُران و مادها) بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: