دوشنبه، دی ۱۹، ۱۳۹۰

معنی نامهای ممقان و هریس

نام ممقان را میشود به صورت اوستایی مهی مغان یعنی جایگاه زیست قبیله روحانی مغان باز سازی نمود. اما نام هریس مرکب می نماید از اجزاء اوستایی هر یعنی آب جاری و ایس یعنی نیرومند یعنی در مجموع دارای آب جاری نیرومند.

هیچ نظری موجود نیست: