جمعه، دی ۲۰، ۱۳۹۲

ریشه و معنی نام شغال

Javad Mofradریشه سانسکریتی کروشتوکاkroshtika /کروشتر kroshtr(شغال) یعنی کروشاkrosha/کروشتر به معنی فریاد و ناله روشن است. ریشه واژه شغال چیست؟
Nahid Ghani c.1600, from Turk. çakal, from Pers. shaghal, from Skt. srgala-s, lit. "the howler." Figurative sense of "skulking henchman" is from the old belief that jackals stirred up game for lions. Nahid Ghani http://dictionary.reference.com/browse/Jackal?s=ts the definition of jackal dictionary.reference.com
Jackal definition, any of several nocturnal wild dogs of the genus Canis, especi...Visa mer
جواد مفردsrgala-s یا به قول معین crgala به معنی شغال را در فرهنگ سانسکریتی آنلاین پیدا نکردم. ولی در بلوچی چیخال به معنی فریاد کردن است. در ایران به آن توره هم گفته میشده است.
Yousef Sohrabian کردى چقل chaghal
Mohamad Ahmadi Javad Mofrad http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=sRgAla...
Sanskrit Dictionary for Spoken Sanskrit spokensanskrit.de
Spokensanskrit - An English - Sanskrit dictionary: This is an online hypertext d...Visa mer Javad Mofrad ممنون جناب سهرابیان. از این منبع بسیار جالب خبر نداشتم.
Nahid Ghani مایرهوفر ج.3 ص.368 آن را با vocalic r نوشته و البته توضیحات کامل داده است.
Sohrab Taheri Jackal Engelisi...rishash ba shoghal yekie...... Larestani Tora...

هیچ نظری موجود نیست: