شنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۲

ریشۀ واژۀ کفتار فارسی و هفتار پهلوی

با کمک واژۀ کُردی هَفتَک (پس مانده میوه)، چنین معلوم میشود صورت پهلوی نام کفتار یعنی هفتار به معنی برخوردار از هَفتَ (افتاده، پس افتاده، جسد) بوده است و صورت فارسی آن با افزون شدن "کَ" (آن که) به اول آن یعنی از کهفتار (آنکه برخوردار از کالبد پس افتاده و جسد است) ساخته شده و تلخیص یافته است. کمتیار کُردی به معنی کفتار هم در کُردی به معنی "برخوردار شونده از گوشت حیوانی که می افتد یا می میرد" است و این همان معنی کفتار میگردد.
شکل هندی آن یعنی هوندار هم می تواند از ریشه سانسکریتی "هینا" (متروک و مطرود و فاسد و وحشی) و "دَر" (درنده) بوده باشد، یعنی در مجموع درندۀ جسد متروکه و مرده. واژۀ سانسکریتی هینا می تواند ریشه واژۀ خیون اوستایی (هون) بوده باشد.
Mehdi Fatemi البته جناب مفرد اصلا ک به این واژه افزوده نشده بلکه تحول طبیعی زبان h را به k تبدیل کرده است.ضمنا واژه را میتوان خفتار هم خواند بجای هفتار.در هر صورت ما هفتن به معنی افتادن نداریم بلکه ریشه آن kap هست به معنی افتادن یا همان کفتن.

هیچ نظری موجود نیست: