شنبه، دی ۲۱، ۱۳۹۲

نام و نشانهای کهن کاشان

نام باستانی کاشان یعنی کارکاشی به صورت کارکاشیه در سانسکریت به معنی زمین سخت و ناهموار است که به نظر من نام کاشان از آن مأخوذ است. نام کهن دیگر آن ساگ بیتو هم به لغت اوستایی به صورت "ساگ بِی اِتو" هم به معنی "محلی است که سنگی بوده باشد" که بعد در همان زمان مادها به صورت کار-کاشی به معنی کلنی کاسیان هم گرفته میشده است همچنین مترادف با نام دیگرش پارتوکا به معنی محل کنار چشمه درک میشده است.
لغت لُری کاشان (لشکر) می تواند به معنی کُشندگان از ریشه کُشتن بوده باشد. اگر نام کاشان را از این ریشه بگیریم می تواند اشاره به عقربهای جرّار کاشان بوده باشد: "کاشان . (اِخ ) شهری است بسیارنعمت ... و از آنجا دبیران و ادیبان بسیار خیزند و اندر وی کژدم بسیار خیزد. (حدود العالم ص 143)." (لغت نامه دهخدا)

هیچ نظری موجود نیست: