پنجشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۹۳

مطابقت نامهای پوئوروشسپ با ویشتاسپ

نام پوئوروشسپ را- که نام یا لقب پدر زرتشت سپیتمان به شمار آمده- به معانی دارنده اسبهای بسیار و دارنده اسب پیر آورده اند، اما نظر به لغات سانسکریتی پوروشَ (نر، دوست دارنده و خادم) و پَروشَ (خشن و وحشی) می توان معانی دیگر از جمله معنی دارنده اسب خشن و چموش را برای آن قائل شد. این معنی اخیر از سوی دیگر معنی نام ویشتاسپ (دارنده اسب چموش) برادر زریادر/زریر (زئیری وَئیری= دارنده دعاهای کهن) است. از این طریق نامهای زرتشت (زرتوشترا= دارنده سرودهای دینی کهن) و پوئوروشسپ (دارنده اسب چموش) با زریادر/زریر و ویشتاسپ قابل قیاس میگردند. چه دارندگان این زوج نامها در روایات دینی معاصرین هم بشمار آمده اند.

هیچ نظری موجود نیست: