دوشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۳

هیربد و اَئِثرپت به معنی سرور نگهبان آتش هستند

هَر و آسرَ در سانس‍کریت به معنی آتش آمده اند. لذا هیر (در هیربد و هیرومبا) و اَئثر (در اَئثرپت) به معنی آتش هستند. هیر در کردی هم به صورت آهیر به معنی آتش آمده است.
کلمات سانسکریتی که به معنی آتش هستند بسیار زیادند. از میان آنها این کلمات برای من قابل توجه بودند: اَگیرَ، اَرکَ، اَسیرَ(ازیرَ)، آسَرَ، آسیریاسه (ازیریازه)، اوسیج، تَپوس، پریتهو، هَرَ، ری، رَ، رِج، ستهوی، تِجس، تَپَس، هَرَس، اَیاس، اَجَّنه.

هیچ نظری موجود نیست: