چهارشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۹۳

ریشۀ پلاس و پالان و پالتار

Helen Petrosian
درود
آیا واژگان ِ (پال paal - پالتو paalto- پلاس palas- پالان paalaan) همگی از یک ریشه هستند ؟
پال ( ترکی)= پوست
Javad Mofrad
مطمئن هستید پال در ترکی به معنی پوست است؟ در آذری و عثمانی به پوست "دَری/دِری" می گویند. شاید پالان فارسی (بالیده شده با کاه در زیر پارچه) و پلاس فارسی -ترکی و پالتو فرانسوی باشد.
Mostafa Ekhtesasi
خانم پطروسیان، از روی شباهت واژه ها، نباید آنها را دسته بندی کرد....
Javad Mofrad
پارچه و پار (چرم دباغی شده) در فرهنگنامه های فارسی و وا ژۀ ختنی پَلَئا (پارچه یا پوست درفش) اشاره بدان دارند که پلاس/پلاز در اصل مرکب از پل (پارچه، پوست) و اَز (پسوند اوستایی به معنی بستن و گره زدن) است. یعنی پارچه ای که از طریق بستن و گره زدن ساخته شده است. بر این اساس پالتار ترکی به معنی لباس را هم میشود در زبانهای هندواروپایی به معنی پارچه هنگام آمد و رفت گرفت. پار/پال =پارچه و پوست، تار = آمد و رفت.
معهذا ترکیب ایرانی پرده ور/پلته ور (پوشش تن) برای پالتار مناسب تر به نظر می آید.

هیچ نظری موجود نیست: