پنجشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۳

مطابقت زوزهی با رواندوز

گزارش پارسی سنگنوشته داریوش در بیستون(پارسی باستان):(DB2). بند27-پس آن سپاه من سرزمینی در ماد به نام "کَپَدَ" آنجا برای من ماندند(=انتظار کشیدند) تا من به ماد رسیدم. گوید داریوش شاه بنده ارمنی من به نام "دادرشیش" او را من به ارمنستان فرستادم. به او چنین گفتم"پیش برو سپاه شورشی را که خود را از آن من نمیخواند آن را بزن".
پس "دادرشیش" رفت هنگامی که به ارمنستان رسید پس شورشیان برای جنگ کردن بر ضد"دادرشیش" گرد آمدند راهی شدند. روستایی به نام "زوزَهیَ" در ارمنستان آنجا جنگ کردند.
اهورامزدا مرا یاری کرد به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه شورشی را به سختی زد. از ماه "ثورَواهَرَ" 8 روز گذشته بود هنگامی که نبرد کردند. (بند37). (مهدی فاطمی)
نام زوزهی یا زوزاخیا در زبانهای ایرانی می توانست ترکیبی از زوز و هی (خیا/خوَ= خوب) گرفته شود و آن می توانست به صورت رئونت (رَئون) یعنی با شکوه به اول این نام منتقل گردد. یعنی این نام می توانست به صورت رَئون زوز در آید که مطابق نام شهر رواندوز واقع در جنوب اراضی ارمنستان/اورارتو کهن است.

هیچ نظری موجود نیست: