جمعه، بهمن ۱۷، ۱۳۹۳

تِتالک نام دیگر تاجیکان

در خبر سبئوس مورخ ارمنی پایان عهد ساسانی کشته شدن یزدگرد را در سرزمین مردمی به نام تِتالک یاد کرده است. مراد از این نام همان تاجیکان به نظر میرسد: تِتالک را به جرأت می توان نام دیگر تاجیکان (تات جیکان= مقدس دارندگان گیاه هوم) دانست. دربیکان/دریها/تاجیکان همان سکاهای پارسی برگ هئومه/دروپیک بوده اند. tattva-al در سانسکریت به معنی منسوبین به عصاره مقدس .(شیره هوم) است. ک (آک) در تتالک پسوند حالت فاعلی به نظر می رسد: به همین شکل معنی دارندگان داروی و اسانس حقیقی نیز می دهد:
.तत्त्व n. tattva essence, truth [identity] लाकयति verb lAkayati {lak} taste

هیچ نظری موجود نیست: