دوشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۳

معنی نام روستای صومعه نام ایران

Faridoon Khosravi
درخت سوم زده!
Javad Mofrad
فکر روستاهای سوما نام ایران که به صومعه تفسیر شده است، از همین کلمه گرفته شده است. این معضلی بود که در پیدایی ریشه آن گیر کرده بودم. سوم/سو-مه لُری را می توان مه و شبنم نورانی و سفید (یخ زده) معنی کرد.

هیچ نظری موجود نیست: