سه‌شنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۴

نام شهرهای سغد در نقشه های بطلمیوسی

نام این شهرها با شهرهای قابل قیاس شان از این قرارند: اِستوبارا (باروی نیرومند، اترار)، تریباکترا (طراز)، الکساندریا اوکسیانه (اسکیفغن، شهری در کنار شاخه کشکه رود در نزدیکی شهر سبز/کش باستانی)، اندیکومُردانا (ماه سرور، آی خانم در کنار آمودریا در سمت قندوز)، درپسا متروپولیس (شهربزرگ ماه و شراره آتش، واشگرد، دوشنبه)، اوکسیانه (وخش)، مروکا (مرکنده، سمرقند)، چولوبسینا (دارای عمارتهای بسیار رسا، بُخارا)، سیروس پولیس (بُنجیکث، اوراتپه در اسروشنه)، الکساندریا اکسترمه (اسکندریه دوردست، خجند) و انیسس (اندیجان).
نامهای اسروشنه و بونجکث متعلق به اسروشنه را می توان به سانسکریت و اوستایی به معنی محل جریان آبها و محل شهر مرکزی گرفت. آب رودخانه آن که به شش نهر آسیاب گردان تقسیم شده بود از یکجا سر چشمه می گرفته است.
सर adj. sara fluid.

هیچ نظری موجود نیست: