یکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۴

معرفی ما سه تن آل عبای لغت

1- استاد احمد گُردینی پیرو گوردون چایلد متخصص لغت پیشاتاریخ است و سبک او را به کوچه، پس کوچه های لهجه های ایرانی فرود آورده است. اما بدون اینکه به اندازۀ لازم به زبانهای ایران باستان و سانسکریت مراجعه کند و تسلط بر استفاده این منابع داشته باشد، ولی در جایگاه استاد مسلم زبانهای ایران باستان سخن میگوید.
2- استاد دیاکو کیانی که پیرو استاد منوچهر جمالی، به درجاتی استاد لغت و فرهنگ و فلسفه به سبک خویش است و دیاکو در استفاده از منابع لغت زبانهای مختلف از استادش فراتر رفته است.
3- جواد مفرد کهلان که پیرو استاد پورداود است از لحاظ زبانشناسی به گرد استادش نرسیده تنها کار افزوده اش، تاریخ باستان به روایت ملی استادش و آرتور کریستن سن را با تاریخ مدون ماد تألیف دیاکونوف که در اواخر عمر استاد پورداود ترجمه شده بوده، مطابقت داده است. نتیجه مطابقت کیانیان و نوذریان با مادها و هخامنشیان است که از سوی استادان فن جدی گرفته نشده است.

هیچ نظری موجود نیست: