دوشنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۴

مطابقت شهر خرم آباد با شهر باستانی خارتیش کاسیان

مکان و نام خرم آباد با شهرهای عیلامی خیدالو (شوشتر) و سیماش (سمیرم) و شهر لرستانی شاپورخواست (چغلوندی) سنجیده اند ولی عجیب است که آن را با شهر مرکزی مهم کاسیان یعنی خارتیش (خوَرَثَ-ایش= محل نگهبانی با شکوه) که خاریشپی (خوَرَثَ-پی= دژ با شکوه) هم خوانده میشده است، مقابله نکرده اند. در صورتی نام خرم آباد از ریشه اوستایی خوَر (شکوهمند) با این اسامی مترادف و همریشه است.

هیچ نظری موجود نیست: