یکشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۴

معنی نام ارجان و بهبهان

مطابق گفته مقدسی ابز قباد و یا بنا به اقوال دیگر ابز آمید قباد که همان شهر ارجان است، توسط قباد بنا شده است. اَبَز به صورت اَوَس در سانسکریت به معنی دلپذیر است، بنابرین نام ابز آمید قباد به معنی شهر خوشایند قباد بوده است. نام های ارّجان و بهبهان را نیز می توان در رابطه با آن به معنی ارج-گان (محل پر ارج) و به-بو-ان (محل خوب و دلپذیر) معنی کرد. به احتمال زیاد هیئت اَرّجان ترکیب اَر (ارج نهادن)، رَجی (سرزمین حکومتی) بوده است. به نظر می رسد "اَر" (ارج نهادن) با "آریا" (عالی و نجیب) پیوند داشته باشد.
گمان میکنم واژۀ اَوَس (دلپذیر) در ترکیب واژه اوستا در هیئت اوس-ستا (ستایش دلپذیر)هم به کار رفته است.

هیچ نظری موجود نیست: