پنجشنبه، دی ۱۶، ۱۳۹۵

نام و نشان پادشاهان ماننایی به عنوان پیشدادیان ما قبل کیانیان (مادها)

از نویسندگان ویکیپدیای فارسی، کسی یا کسانی این نامها را با هم سنجیده اند که در آنجا به جنبه اتیمولوژی آنها پرداخته نشده است: نام اوللونسو (به سانسکریتی/اوستایی یعنی سگسان بُرنده دندان= پلنگ/ببر) و پدرش ایرانزو و برادرش آزا یاد آور نامهای گرشاسب (سگ تیز دندان= پلنگ/ببر)/ تهماسب (سگ پهلوان) و زو (یاور) است. در اوستا ترتیب نام پدر (اوَزَوَ/زو/ایرانزو) و پسر (توماسپ/اوللونسو) بر عکس آمده است. البسه ببربیان رستم شاهنامه (گرشاسب اوستا) در رابطه با این معنی گرشاسب (سگ تیز دندان= پلنگ/ببر) به نظر می رسد که غالباً به سهو به معنی دارنده اسب باریک گرفته شده است. سپَ (سگ) و اَسپَ (اسب) با هم مشتبه شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: