شنبه، دی ۱۸، ۱۳۹۵

معنی محتمل فرمانروایان مادی مامیتی-ارشو و دوساننی

نامهای این مادی مامیتی-ارشو و دوساننی را که به احتمال زیاد دو تا از سه برادر خشثریتی (کیکاوس) بوده اند می توان در سانسکریت به ترتیب زوبین انداز و پیشدستی کننده معنی کرد. به نظر می رسد اینان در روایات اساطیری با نامهای منوچهرکیانی (کی منوش) و دوراسرو (کسی که نامش به دوردستها رسیده) ذکر شده اند. نظر به اینکه در آن عهد منوچهر (از تبار منوش/هخامنش) از خاندان فریدون (هخامنشی/نوذری) نیز وجود داشته است، این امر باعث اشتباه در روایات شفاهی شده است و سبب شده که منوچهر نوذری از فرزند دختر ایرج (آرّوکو هخامنشی) در نظر گرفته شود. معنی مذکور نام مامیتی-ارشو (زوبین انداز) می تواند مأخذ اسطوره تیر آرش کمانگیر سپاه منوچهر کیانی در مقابل افراسیاب تورانی بوده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: