چهارشنبه، دی ۲۹، ۱۳۹۵

ارتباط محتمل نام کادوسیان (کاتوزیان) و تالشان و تاتها

تالشان چنانکه از شرح سپاه شیخ حیدر صفوی بر می آید طیلسان پوش بوده اند و نام طیلسان را به درستی معرب از تالشان به شمار آورده اند. وجه اشتقاق این کلمه تیه لاشان است یعنی مردم پوشنده پارچه تنیده از ابریشم خام (لاش/لاس). بر این پایه نام نیاکان ایشان یعنی کا-دوسیان را میشود به لغت اوستایی-سانسکریت به صورت کا-دوسَیان به معنی دوستدارندگان نوعی پارچه و لباس و چرم گرفت. احتمال دارد ابتدا آن لباس پوست خام گاو و بُز و گوسفند (به سانسکریتی یعنی توَچ) بوده است. چون مطابق هرودوت پوست ابلق لباس مخصوص کاسپیان و به احتمال زیاد همچنین لباس مخصوص کادوسیان بوده است. در سانس‍کریت دوشَ و توًچ به معنی تاریکی و پوشش سیاه هم آمده است. بنابراین کادوسی به معنی دوستدار جامه پوستی سیاه و ابلق بوده است چه بنا به مینورس‍کی تالشان (تار لاشان= سیاه پوشان) سپاه شیخ حیدر آبی جامه پوش بوده اند. لابد این رنگ آبی تیره بوده است.
هیئت کاتوزی نام کادوسی و نام تات را هم با توجه به این دو شکل کلمۀ سانسکریتی تواچtvac/ توات tvat (پوست خام بز و گاو) می توان به همان دوستداران البسه از پوست خام بز و گوسفند و گاو گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: