شنبه، دی ۱۸، ۱۳۹۵

بررسی عنوان پوروشسپ متعلق به پدر زرتشت سپیتمان

نام یا عنوان پدر زرتشت سپیتمان یعنی پوروشسپ را استاد پورداود در ترکیب پوروش-اسپ به معنی دارنده اسب پیر گرفته است. ولی ترکیب آن را پورو-شسپ در سانسکریت بگیریم آن به معنی دارای مراتع فراوان خواهد که نظر به کوه پر مرتع زادگاهی زرتشت سپیتمان یعنی کوه سهند این مفهوم منطقی به نظر می رسد، لذا این لقب پدر زرتشت سپیتمان بوده است و نام اصلی پدر وی چنانکه از ترکیب اضافۀ بنوت وی یعنی زرتشت پسر سپیتمه بر می آید، سپیتمه بوده است. چنانکه هرتسفلد بدان توجه کرده است، مطابق خبر کتسیاس، سپیتمه نام داماد و ولیعهد آستیاگ بوده است که در نواحی آذربایجان و اران و ارمنستان فرمان می رانده است.
جزء شسپ در نام گنج شسپیکان نیز که محل نگهداری اوستا بوده است، دیده میشود. از آن جایی که استاد پورداود محل گنج شسپیکان را در سمت شیز و کوه سهند در ولایت مراغه دانسته است، لذا این نام در معنی محل چمنزاری مطابق نام مراغه (چمنزار) است، شهری که در قرن سوم هجری محل مراجعه به کتب اوستایی و پهلوی بوده است. در نقشه های بطلمیوسی که در آنها خود نام دریاچه ارومیه به صورت مارگیانه (مرغیانه) آمده، در سمت آن، شهری به نام ماتیکان (محل کتابخانه) دیده میشود.
نام آتشکده آذرگشنسب جنوب شرقی کوه سهند (مخروبه معبد کایین گبه) در اوستایی و سانسکریت به معنی جرقۀ آتش اسب نر بوده است. در عهد خسروانوشیروان (یا عهد خسرو پرویز) آتش آن به شیز (تخت سلیمان) حمل شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: