جمعه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۶

معنی لفظی نام رستم

ایرانشناسان غربی از جمله هرتسفلد آلمانی نام رستم (در واقع لقب آترادات پیشوای آماردان) را به معنی پهلوان قامت گرفته اند و استاد پورداود نیز همین معنی را پذیرفته است. از محققان ایرانی معاصر دکتر بهمن سرکاراتی این لقب را به معنی رودی که به بیرون جاری است میگیرد که معلوم است راه صواب و منطق نادیده گرفته است و نگارنده آن را از استاد سابق خود قبول نکرده و در عوض با توجه به لقب اوستایی رستم یعنی کرساسپ سرکوب کنندهً راهزنان آنرا مرکب از روت (ریشه کن کننده) و ستخم (ستمگران)در می یابم.

هیچ نظری موجود نیست: