یکشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۶

بتهای کهن معروف اعراب

هرودوت از دو بت/ الهه معروف اعراب به نامهای اوتال و لات یاد کرده است که از این میان بت الهه لات به عنوان الهه خورشید به سادگی قابل تمییز است. نام الهه دیگر ظاهراً ترکیبی است از عزی و ایل یعنی الهه عزی که با عزوسری و ایشتار بابلیها یعنی ملکه مقدس آتش مطابقت می نماید.

هیچ نظری موجود نیست: