شنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۷

توضیحی در باب تصویر مقاله اکوان دیو

دوستانم در آژانس خبری کورش مقاله اکوان دیو ارسالی مرا با تصویری از خمینی همراه کرده اند که وی را به سان اهریمن بزرگ نشان میدهد، ولی نظر من در این باب فرق میکند چه من شدیداً بر این باورم که اهریمن بزرگ که خمینی شیطان بزرگ می خواند همان جهانخواران ریز و درشت ناتو به رهبری امریکا هستند، محمد رضا شاه در این راه مهره سر براه و خمینی آلترناتیو نافرمان ایشان در مقابله با دموکراسی مصدقی و سوسیالیسم در حال آزمایش جهانی بودند. این هر دو شاه و شیخ در این راه به انحای مختلف در خدمت ایشان قرار گرفتند وخمینی زمانی با ندای اعتراض ولی باوجدان خود منتظری به خود آمد که فرمان قتل هزاران زندانی سیاسی ضد غربی را صادر کرده و خانوادههایشان را داغدار نموده و در نتیجه در مقابل عمل انجام شده بسیار فجیع خود قرار گرفته بود . متعاقب آن از پذیرفتن شوادنادژه هم به عنوان وزیر خارجه وقت شوروی، تنها این خبر عاید شد که سوسیالیسم دولتی مورد آزمایش شوروی و اردوگاهش شکست خورده و بی خطر شده است.

هیچ نظری موجود نیست: