پنجشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۸

معایب آموزه های اسلام صرف و سبب عقب ماندگی این آموزه ها نسبت به دیگر ادیان و مکاتب

شیخ سعدی شیرازی بیت شعر معروفی بدین مضمون دارد: "اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ما است." این گفته می توان به شرط جایز دانستن نقد متون قرآن قبول کرد. تا با نقد سره از ناسره و حق (آیات آسمانی) از باطل (آیات شیطانی) مشخص گردد. ولی مشکل اساسی در این راه که سبب عقب ماندگی فرهنگی و علمی و هنری و صنعتی جوامع اسلامی از جوامع شرق و غرب شده است این است که در این جوامع اسلامی هیچ وقت اجازه نقد علمی به متون قرآن داده نشده است و کسی هم که بدین عمل دست بیازد با خطر مرگ و الحاد مواجه است. تنها جواز شرح و تفسیر مداحانه و غلوآمیز و نادرست متون این جهانی قرآن در ارتباط با جهان ماوراء الطبیعه صادر گردیده و میشود. لباس روحانی به تن کردگان که غالباً هم عاری از شناخت علمی و منطقی قرآن هستند با شناخت عاطفی و غیر علمی شرح و تفسیر متون آن را به خود اختصاص داده اند. از این رو است که خاطره دو سفر تجارتی و فرهنگی محمد از مکه به سمت فلسطین و سوریه که در سورهً اسراء آمده است به نادرستی تفسیر به معراج آسمانی محمد گردیده و میگردد و موضوع افطار (=شکستن روزه در میان دو ماه سال) هنوز هم به غلط تفسیر به شق القمر کردن محمد میشود.
دلیل اینکه مارتین لوتری در اسلام برای رفرم پیدا نمیشود به سبب همین صلبی شدن درک نادرست و آسمانی به شمار رفتن محمد و قرآن وی است که نه تنها از شرح و تفسیر علمی آن استقبال نشده است بلکه عامل این عمل در جامعه مورد تکفیر و تلعین و اعدام قرار گرفته اند. بر این اساس حال مطابق مندرجات نقد و اصلاح نشده قرآن تنها مسلمان بنده صالح خدا است ودیگران در بدترین حالت کافر و ملحد واجب القتل و در بهترین حالت کافر اهل ذمه (یعنی کافران جان در امان) هستند که به مسیحیان و یهود و گنوسیان و با تردید زرتشتیان و مانویان هستند. در مورد یهود حتی موضوع اهل ذمه بودن نقض شد و یهودیان مدینه قتل عام و غارت شدند. از این برداشتهای صلبی اسلام است که ضدیت افراطی با دارندگان ادیان دیگرخصوصاً با یهود (به بهانه ضدیت با صهیونیسم) دیده میشود که تندروهای اسلامی با دید مطلق گرایانه خود از مندرجات قرآن در فکر حذف فیزیکی ایشان هستند. اساس این بینش خصوصاً از آن جا است که محمد اعلام کرده بود که با آمدن وی تمامی آیینهای پیش از وی ملغی و بی ارزش شده اند. در حالی که عملاً این بر عکس نتیجه داده است و این جهان غیر دینی و غیر اسلامی هستند که جهان را به شاهراه علم و صنعت و تمدن و بهداشت رهنمون شده اند و مسلمانان متحجر در حال حبس غیر قانونی و گردن زنی و ترور و سنگسار مردمان نگونبخت جوامع خود و دیگران هستند.

هیچ نظری موجود نیست: