جمعه، دی ۲۹، ۱۳۹۱

معانی مثبت و منفی نام کَرد

نامهای این گروه سکایی را -که بعداً تشکیل قوم کُرد را تشکیل دادند- می توان به دو گروه با معانی مثبت و منفی تقسیم کرد.1- نامهای دارای معانی مثبت: کیمری (جنگاور)، کَردوک (پهلوانان دوره گرد)، تور (در معنی پهلوان و قوچ وحشی)، سکا (شکا، شکاک، قوچ وحشی)، تئوژیه (در معنی گردنده) و فریانه (مردم گردنده و کوچ نشین).
2- نامهای دارای معانی منفی: کرتی (دارندگان کردار راهزنی و دزدی)، ریفات (ربایندگان)، تئوژیه (در معنی تاراجگر و غارتگر)، تور (در معنی وحشی و آسیب زننده).

هیچ نظری موجود نیست: