شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۱

ریشه کلمۀ اُردک

ریشه این نام بدین هیئت روشن نیست و آن را مأخوذ از زبان ملل ترک زبان انگاشته اند. می توان ریشه تُرکی اورت- آیاک دارای پاهای پرده دار و پوشیده برای آن پیشنهاد کرد. ولی در آذربایجان ما آن را اُو- دک می گوئیم که بدین هیئت می توان ریشه پهلوی اُو-دا-ک یعنی موجود آبزی (معادل مرغابی) را برای آن پیشنهاد نمود. ولی شکل فارسی آن یعنی اُردک گواه ریشۀ ترکی آن است. شاید در آذربایجان قدیم با کلمه اودک معادل پهلوی برای نام اُردک ساخته بوده اند.
اگر شکل ور-دک برای اُردک اصالت داشته باشد در این صورت می توان آن را به صورت ور-داک بازسازی کرد یعنی موجود دریاچه زی. چه ور در پهلوی به معنی دریاچه و دا-ک به معنی مخلوق است.
نظر به دَک فارسی به معنی پی و دهوک سانسکریت (به طرف پایین کشیدن) و دوک انگلیسی (مرغابی و شیرجه رفتن)، اُردک (اَاُردک) در زبانهای ایرانی به معنی به سوی پایین شیرجه رونده بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: