چهارشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۱

آیا کلمات عربی رجس و نجس یعنی پلید و ناپاک ریشه فارسی دارند؟

تحقیقات پراکنده ای روی ریشه یابی برخی کلمات شبیه و مشترک فارسی و عربی به پیش می رود. از آن جمله بررسی کلمات رجس و نجس است که در ویکیپدیای فارسی بدون ذکر منبع آنها را در شمار کلمات معرب آورده، به ترتیب "زشت" و "[نی]جش" (؟) معنی نموده اند که مشکوک است. چه اگر این کلمات ریشه ایرانی داشته باشند در این صورت آنها را می توان با کلمات اوستایی رئثو-جس (ناپاک شدن) و نی- جس (پست شدن و بچه مرده زائیدن) مقابله نمود. نظر شما دوستان چیست؟
اکنون بعد از گذشت چند روز که کسی روی این نظر مقدماتی و اشتباهی من نظر نداد، به نتیجه بهتری رسیده ام. در کلمات نجس و رجس اجزاء نه (نا) و رَ (ری) نشانگر بار منفی ایرانی این کلمات می باشد و جزء مشترک جِس در واقع شکل معرب کلمه چیس (چیش اوستایی و پهلوی یا همان چیز فارسی) است. بنابراین نَجس (ناچیس) به معنی بد جنس و بد ذات است و کلمه ای که اکنون به صورت ناجنس مصطلح است در اصل نا چیس (بد جنس و بد ذات) بوده است. خود کلمه جنس عربی باید مأخوذ از جنوس لاتینی یعنی نوع و جنس بوده باشد. چنانکه فرهنگ معین اشاره کرده است نا چیز (ناچیس) اکنون در فارسی در معنی چهارم آن یعنی کم و اندک به کار می رود اما رجس (ری چیس اوستایی و پهلوی) به معنی چیز ناپاک بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: