جمعه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۱

معنی نام محله دردشت تهران و اصفهان

از آنجایی که نام محله دردشت اصفهان را ترکیبی از دری (کبک دری) و دشت آورده اند، لذا نام دردشت تهران را نیز می توان به همین معنی دشت دارای کبک دری گرفت. گرچه احتمال دار-دشت بودن آن هم هست یعنی درخت یا درختانی در آنجا رسته بوده است و مردم آن حوالی آنجا را به مناسبت آنها بدین نام خوانده اند و آن در اثر کثرت تلفظ به دردشت تلخیص یافته است.

هیچ نظری موجود نیست: