پنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۱

ریشه تریر و قمطریر

نظر به کلمه تُریدن (رمیدن و رماندن و ترساندن) کلمه تَریر (ترساننده)فارسی اصیل است و از تحریف و تصحیف کلمه عربی نذیر (ترساننده)عاید نشده است. لذا کلمه معرب قمطریر (روز سخت) هم در اصل گم-تریر به معنی رخداد ترسناک بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: