سه‌شنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۶

ریشۀ واژۀ رفتن

رفتن (از ریشۀ rav)در فرهنگ لغات پهلوی به صور رفتن و رُوتن آمده است. در اوستایی واژۀ رِوی به معنی تند و تیز و رَئو به معنی آسان رانده شدن و آسان رفتن و کلمات ری و ریتی در سنسکریت به معنی تند رفتن و رفتن آمده اند.

هیچ نظری موجود نیست: