شنبه، دی ۰۹، ۱۳۹۶

پیشدادیان اصلی اوستا مطابق پارالاتهای سکایی هستند

کوروشا (بزکوهی خوار) در نزد سکاها و گرجی ها (همان خیمیریای یونانی) ترکیبی (اتحادیه ای) از شیر (سمبل سغدی ها، ایرانیها) و بزکوهی (سمبل سکاها، تورانیان) و مار (سمبل سئوروماتها، قوم سلم) به شمار می رفته است. در اساطیر ایرانی این کوروشا با نام کوروش (فریدون) ملقب به آگرادات (مخلوق برتر= پرذات) مقابله شده و وی دارای سه پاره تن (پسر) به اسامی سلم و تور و ایرج به شمار رفته است. در اساطیر ایرانی تنها چهار نام گیه مرتن (مرد ناطق) و هوشنگ (پادشاه سرزمین زیبا) و تهمورث (پهلوان سرزمین ارابه) و ویگرد (پادشاه سرزمین بزکوهی گردنده) با اصل اسکیتی تارگیتای (پدر ناطق) و سه پسرش لیپوکسائیس (پادشاه سرزمین زیبا) و آرپوکسائیس (پادشاه سرزمین ارابه) و کولاکسائیس (پادشاه سرزمین بزکوهی) مطابقت دارند. بنا به زات اسپرم مهاجرت آریائیان از خونیرث (سرزمین ارابه درخشان، منظور اطراف شبه جزیره کریمه) در زمان هوشنگ روی داد و آتش های مقدس بر پشت گاو سر سئوک حمل شدند. نام اروپا در هیئت ایو-روپه (سرزمین دارای ارابه های با گشتاور خوب) مطابق همان ناحیۀ آرپوکسائیس/تهمورث (پهلوان سرزمین ارابه) است که هیئت اوستایی نام وی یعنی تخمو-اوروپه (پهلوان اوروپه) حاوی نام اروپا است.

هیچ نظری موجود نیست: