جمعه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۷

احتمال مطابقت شهر سوخته با آریاورته

نظر به اینکه شهر بسیار قدیمی سوخته نه به خاطر آتش سوزی بلکه به جهت رو به خشکی نهادن شهر متروک گردیده است، لذا احتمال دارد نامهای اصلی شهر سوخته، سئو کته/سئوگته (محل پر سود، چمنزار پر سود) و سومرو (چمنزار سودمند پرسود) بوده است. هوانگ تسانگ زائر چینی از این روی که سئوکته/سئوگته به مفهوم سوخته گرفته می‌شده، گفته است: "قله کوه باستانی و مقدس سومرو کاملأ سوخته است". کلمۀ قلّه که در قرآن به کار نرفته به صورت کُلّه در زبانهای ژرمن و سنسکریت به معنی تپه و بلندی است:
.कुल n. kula high station
جالب است نام آریا ورته سنسکریت هم که در مورد آن گفته شده است «در آن صد زمستان و صد خزان روی داده است» به معنی چمنزار خوب آریائیان است. این موضوع موطن مرکزی آریائیان را در سمت آریانا (هرات) و سیستان نشان می دهد.

هیچ نظری موجود نیست: