سه‌شنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۹۷

وجه اشتراک خاندان پهلوها با خاندان پهلوانی رستم سیستان

نامهای آزِس (آذه، دانا)، ازیلیزس (دانای اخلاق) از خاندان سکایی، وُنن (فاتح)، اسپالی ریزس (شکست دهندۀ دشمن)، اسپالاگادامس (شکست دهنده بسیار نیرومند)، اسپالا هورا (شکست دهندۀ کامل) و گندوفارس (گندآور) یاد آور نامهای دستان (دانا، زال)، گرشاسپ (در هم شکننده راهزنان) و رستم (پهلوان ریشه کن کننده ستمگران) هستند. وطن اینان زابلستان مشترک است. رقیبان مشترکشان خانوادۀ کاموس کشانی (کوجولاکدفیزوس) و اشکبوس (کانیشکا) هستند که سپاهشان توسط ولخش سوم اشکانی (پهلوان اشکانی، رستم اشکانی) مغلوب میگردد.

هیچ نظری موجود نیست: