پنجشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۷

معنی واژۀ اُستاد

مأخذ اوستایی واژۀ اُستاد را کلمۀ اوستایی ava-stAt دانسته اند لذا با توجه به واژه های سنسکریتی زیر احتمال زیاد دارد واژۀ اُستاد به معانی متقدم و پایه بوده است:
.अवस्तात् ind. avastAt before अवस्तात् ind. avastAt below
پیشوند اَوَ (زیر، دور) معنی اوَ-ستات را به مفهوم ایستاده در زیر و قبل یعنی پایه و مبنا و اسبق نشان می دهد.

هیچ نظری موجود نیست: