جمعه، دی ۲۷، ۱۳۸۷

پیشنهاد بحث در باب کنه تاریخ اساطیری ایران

حال که بعد از سی سال کار یکسره تطبیق تاریخ اساطیری ایران با تاریخ مدون ایران چهار سلسله پیشدادیان، کیانیان، جمشیدیان، نوذریان را به ترتیب در وجود پادشاهان میتانی، مادها (فرتریان)، خاندان سپیتمه و هخامنشیان شناسایی نموده ام. حاضرم هر کسی که بخواهد دلایل این مطابقت را جویا باشد و یا سؤالاتی در این باب داشته باشد جوابگو باشم. شاهکار نیست که در عهد علوم و الکترونیک بدین کار فائق شده باشیم. مصیبت این است چه قدر دیر به کنه اساطیر تاریخی خود پی می بریم و از این بدتر بخواهیم در جهل مرکب تاریخ اساطیری خود همچنان غوطه ور بمانیم.

هیچ نظری موجود نیست: