سه‌شنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۹۰

ریشه روسی کلمه نعلبکی

نظر به اینکه سماور (خود جوش) و استکان (پیاله، جام) کلماتی روسی هستند لذا همنشین دیگر آنها نیز روسی است. چون نام استکان غالباً با نعلبکی همراه است. بعید است از زبان دیگری باشد چون در این صورت ریشه آن مشخص میشد. ظاهراً این کلمه زودتر از دو همنشینش به ایران رسیده است. بماند که ریشه روسی نعبلکی خود چه سرگذشتی داشته است.کلمه روسی نالیون یعنی مخصوص حمل مایعات بعلاوه لفط روسی باکی (مخزن، ظرف) می تواند ریشه کلمه نعلبکی باشد. چه با در نظر گرفتن تبدیل حرف "و" به "ب" و تلخیص این نام مرکب، این کلمه می توانست در ایران به صورت نالیبنگی و نعلبکی تلفظ گردد. در تأیید صحت این نظر گفتنی است که در آذربایجان ترجمه همین واژهً روسی یعنی ظرف مخصوص حمل مایعات را به صورت "زیر" برای نعلبکی بکار می برند و استکان، نعلبکی را غالباً استکان، زیر می گویند.

هیچ نظری موجود نیست: