پنجشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۰

معنی نام قرچک و فیروزآباد ری

قرچک به معنی ساختمان واقع در روی بر تپه (کوه کوچک) یا به معنی محل پست و گود (خوارجاک) است. از این میان با توجه به سرراستی قرچک معنی دوم برای آن مناسب می افتد. از سوی دیگر چنان ساختمانی واقع بر روی تپه کهنی به نام تپه میل در منطقه بین فیروز آباد و قرچک وجود داشته و دارد.اگر این ساختمان شبیه دو تاق نصرت کنار هم را تاق نصرت بشماریم. در این صورت آن منشأ نام فیروز آباد خواهد بود که به طور قطع چنین به نظر میرسد. حمدالله مستوفی به عوض این نام از فیروز رام (فیروزبران) در ناحیه فشابویه (پیش رودخانه)نام برده است که در سمت مقابل و قرینه فیروز آباد نسبت به شهر ری یعنی غرب شهر ری واقع شده است. مستوفی در فشابویه همچنین از روستاهای کیلین (کُلین، منطقه زالزاک) و جرام (جایگاه آرامش) و قوچ آغاز (قوچ آگاذ، منطقه آکنده از قوچ)نام برده است.
احتمال غرچک (جای اشرار و زندانیان) بودن یا غار-جاک (محل غار) بودن یا گریوه-جاک (جای تنگ و باریک)بودن قرچک هم بسیار محتمل است.

هیچ نظری موجود نیست: