یکشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۰

معنی نام آستارا (استاوریا)

پلینیوس در کنار دریای مازندران از مردمی به نام استاوریان (دارای دژ پایدار و استوار و ستبر) یاد میکند که نامش از سویی یاد آور استرآباد منطقه گرگان (ستراکرت= استوار ساخته) و از سوی دیگر یادآور نام آستارا است. از آنجاییکه وی در کنار این نام جداگانه از گرگانیان و تپوریان و اناریان (غیر آریائیان آلبانی)نام برده است؛ لذا از استاوریان در اینجا همانا مردم استارا مراد گردیده است.
نام ستراکرت (استرآباد= شهر نیرومند، شهر گرگان کنونی) در ایرانشهر مارکوارت بر اساس جغرافیای بطلمیوس- خورنی، دربیکه آمده است که به شکل درو-ایکه drvo-ikeبه همان معنی شهر نیرومند و پایدار و استوار است. نام رودخانه این شهر سرارور ( به معنی با پیچ و تاب جاری شونده = رود گرگان)آمده است

هیچ نظری موجود نیست: