دوشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۰

معنی طرقبه، بوزجان و زاوه

طرقبه شهرستان مشهد در پهلوی تُرغبذ نامیده شده است که به معنی محل نگهداری اسب کهر است. زاوه (زه-آوه، نام سابق تربت حیدریه) به معنی محل زهکشی شده است. بوزجان (نام سابق تربت جام)به معنی محل نگهداری بُز است.

هیچ نظری موجود نیست: