سه‌شنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۳

ریشۀ اوستایی واژۀ قربان

گفته میشود که قربان و نام عید قربان در اساس ریشۀ عربی ندارد. بر این پایه در کتابی از محمد مقدم با نام “جستارهایی از مهر و ناهید” آمده است که کرپن‌ها، همان روحانیان دین “مهر” بوده‌اند و به دلیل قربانی کردن “گاو” از سوی ایشان، واژۀ “قربانی” نیز از همینان برگرفته شده است. (ص ۲ کتاب مذکور) همین امر باعث آن شده که بعضی ، دو واژۀ ”کرپن” و “قربان” را از یک بن بدانند و آنها را با هم استفاده کنند.
در این باره گفتنی است واژۀ کرپَنَ در سانسکریت به معنی چاقوی قربانی آمده است. از این جا می توان نتیجه گرفت که نام کرپنهای اوستا در اساس ترکیبی از کَر به معنی بریدن و پی (یعنی پی و مغز) و پسوند فاعلی یا نسبت ان بوده است.
نام جومرد (گومرد، گاوکش) از القاب ایزد مهر به صورت جوانمرد قصاب (قصاب کشنده گاوان) به عهد اسلامی رسیده است.

هیچ نظری موجود نیست: