چهارشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۳

سندی بر درست بودن خبر باور به محمد/احمد موعود در آغاز اسلام

این جانب باور به مطابقت عیسی مسیح تاریخی با یهودای جلیلی فرزند زیپورایی دارم. معلم انقلابی عهد هیرود کبیر که گفته بود: "این شرم آور است که به رومیها باج بدهیم و افزون بر خدای یکتا کسی را به خداوندگاری خویش قبول کنیم". شاگردان جوان وی بعد از ساقط کردن مجسمه عقاب طلایی (سمبل امپراطوری روم) از بالای درب معبد اورشلیم اعدام و سوزانده شدند تصور من این است که این واقعه در انجلیها به صورت اعدام نوباوگان همزاد عیسی مسیح توسط هیرود کبیر تجلی یافته است. نام پدر یهودا یعنی زیپورایی (پرنده) هم در انجیل مرقس این طور متجلی میشود: "یکی از همان روزها عیسی از شهر ناصره استان جلیل نزد یحیی رفت و یحیی هم آن را در رود اردن تعمید داد. هنگامی که عیسی از آب بیرون می آمد. دید که آسمان باز شد و روی پاک خدا به صورت کبوتری فرود آمد و روی او قرار گرفت و صدایی از آسمان گفت: "تو فرزند عزیز من هستی که از تو بسیار خوشندم". خود نام یهودا (یهوداه= ستوده خداوند) یعنی نام اصلی عیسی مسیح تاریخی همان است که در محیط شبه جزیره عربستان تحت نام احمد/محمد (ستوده شده) به عنوان منجی آینده بشری مطرح بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: