یکشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۳

معنی نام شهر دینور و دینارکوه/دینا

نام شهر ویران شده انگور خیز دینوردر بیست و پنج میلی مغرب کنگاور می تواند از نام دیونوس/ دیونیسوس اخذ شده باشد چون لغت نامه دهخدا در مورد این شهر آورده است: "بنای شهر دینور از دورۀ سلوکیان یا پیش از آن است در اینجا نیز مانند کنگاور مهاجرنشین یونانی دایر بود، در حفاریهای جدید حوضچه ای سنگی کشف شده است که با مجسمه های سیلنوس و ساتیرها تزیین شده است و از اینجا میتوان احتمال داد که پرستش دیونوس [دیونیسوس] بوسیلۀ یونانیان به این محل راه یافته بوده است".
نام کوه دینار/دینا را می توان ازریشۀ دَیِنا اوستایی به معنی دیدن گرفته و آن در مجموع محل دیدبانی معنی کرد. دین در کُردی به معنی دیدن و دینا در لُری به معنی پشتی است.
در هادخت نَسک نام فرشته دَئنا در رابطه با پل چینوت با سبزه زار خوشبوی پیوند خورده است. از اینجا معلوم میشود که واژه دَئنا همچنین می توانسته است از ریشۀ اوستایی دَیَ (سبزی و گیاه) گرفته شود. بر این اساس نام کوه دینار/دینا به معنی کوه سبزه زاری خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: