پنجشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۳

معنی پِهرآوا و مِهرآوا و نرآوا (نرج آباد) در شهرستان مراغه

واژه پَهر چنانکه در کلمه پهلوی پَهروم (با شکوه، عالی، برتر و فوق العاده) دیده میشود اشاره به فراوانی آب در منطقه پُرآب پِهراوا (محل آب فراوان و با شکوه) بوده است. ولی مِهرآوا (آب مرده) اشاره به مُردابی بودن مهراوای قدیم در شهر بُناب داشته است. نام نَرآوا را میشود با توجه به پرآبی نهر آب این روستا محل آب نیرومند معنی نمود.

هیچ نظری موجود نیست: