جمعه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۳

ریشۀ واژه های سوا و سُوه فارسی و سوی ترکی

Mehdi Fatemi چند واژه از گویش زردشتی.
…..
سوه: sovah: نژاد/اصل و نسب. (یزدی-کرمانی).
….
Javad Mofrad سُوه به سوی در ترکی به همین معنی نژاد و اصل و نسب شباهت دارد.
Mehdi Fatemiدر گویش شیرازی هم واژه سُوه به همین معنی نژاد است و اگر به عنوان صفت به کار رود معنی موروثی میدهد.
Javad Mofrad ممکن است سُوه از ریشۀ اوستایی سو یعنی بریدن و از هم جداکردن باشد. در این صورت یعنی سُوه و سوی به معنی شجره است. این معلوم میدارد واژۀ سوا اصلاح فارسی سوا کردن از همین ریشه است و ربطی با کلمۀ سواء عربی به معانی وسط، میانه، یکسان، معادل، جز و مگر ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: