جمعه، مرداد ۲۴، ۱۳۹۳

معنی دهلیز و پالیز و جالیز

با توجه به اینکه ریچ در اوستایی از جمله به معنی آب کردن و آبیاری کردن آمده است و آن را می توان صورت اصلی لیز در کلمات دهلیز و پالیز و جالیز شمرد. لذا این واژه ها را به ترتیب می توان محل نگهداری آب، محل پاییدن آبیاری و جای آبیاری معنی نمود. بدین ترتیب تصور میکنم پارادیس/فردوس ارتباطی با پالیز ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: