پنجشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۴

گرگان در خننته مطابق گرگانج خوارزم است نه گرگان هیرکانی

مطابق فرگرد اول وندیداد، نهمین سرزمین و کشور نیکی که اهوره‌مزدا - آفرید، «خنِنهَ» در سرزمین مردم ورکانه (گرگان یا گرگانج) بود. پس آنگاه اهریمنِ همه‌ تن‌ مرگ بیامد و به پتیارگی، گناه نابخشودنی «کون‌مرزی» را بیافرید. در ادامه اضافه شده است که مردم ورکانه شینَ در خننتِ اقامت دارند. كانگا، ورکانه شینَ (محل شهر گسترده) را پايتخت خننته دانسته است. باستان شناس عليرضا حصارنوی در باب خننته می گوید: در فَرگَرد نخست، بند دوازده وَنديداد اوستا اشاره به آفرينش سرزمين گرگان توسط اهورامزدا مي شود: «نهمين كشور باز نُزهت كه من اهورا مزدا آفريدم، خِنِنته khneta/Xnenta است كه اقوام هِيركان (=وَركانی ياگرگانی) در آن سكونت دارند. اهريمن پرمرگ بر ضد آن گناه بی توبه پديد آورد». در اين بند از اوستا «وَركانه» پايتخت خِنِنتَه اعلام شده است.
نظر به واژه های سانسکریتی کاننانته و کاننه به معنی جنگل سرزمین خننته همان خوارزم (سرزمین جنگل خوب) و ورکانه در اینجا همان گرگانج پایتخت خوارزم است. واژۀ سانسکریتی گوروکا/گورو (دراز، گسترده) و واژۀ اوستایی وئورو/ائورو (دراز، گسترده) به وضوح نشانگر آن هستند نامهای گرگانج و اورگنج و وُروکانه (ورکانه) منسوب به شهر مرکزی خوارزم به معنی شهر گسترده یا گنج گسترده بوده اند.

هیچ نظری موجود نیست: