دوشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۹۴

ریشۀ سانسکریتی نام فریدون

به نظر نمی رسد نام شاهنامه ای فریدون صورتی هیئت اوستایی نام ثراتئونه (مربوط به رودخانه) یا کوروش (سیلاب مانند) بوده باشد. چه در زبانهای ایرانی نمونه های تبدیل "ث" به "ف" (پ) دیده نمیشود. در عوض ریشه سانسکریتی فریدون نشانگر معنی به دور دستها روان و جاری شونده آن است:
प्रैति {प्रे} praiti {pre} verb go out or away
प्रैति {प्रे} praiti {pre} verb go forwards
प्रैति {प्रे} praiti {pre} verb go forwards or farther

هیچ نظری موجود نیست: