جمعه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۴

مطابقت بیت ریه هاپی با گودین تپه

بیت ریه هاپی ("خانۀ شبان بزرگ") که در کتیبه شیلخاک اینشوشیناک در سمت نهاوند (محل استراحت کاروانها) نام برده شده است، می تواند همان محل باستانی گودین تپه (محل منسوب به نگهبان گاوان) در سمت کنگاور بوده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: