پنجشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۴

تبعید جغرافیای تاریخی و تاریخ حماسی ایران باستان توسط شرقشناسان به سمت سغد و خوارزم تورانیان

به علت اینکه کتاب معتبر و معظم و ثقیل الهضم تاریخ ماد دیاکونوف که میشود متن آن را با متن تاریخ و اساطیر اوستایی – شاهنامه ای مقابله نمود، نسبتاَ دیر تألیف شده است لذا شرقشناسان غربی نتوانسته اند به مطابقت کیانیان-گودرزیان و نوذریان با مادها و هخامنشیان برسند، لذا تاریخ حماسی و جغرافیای تاریخی اوستا را به سمت سغد و خوارزم تورانیان تبعید نموده اند. احتمال زیاد دارد خود واژۀ معرب تاریخ از واژۀ لاتینی دیاریک diaric (منسوب به تقویم) گرفته شده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: