چهارشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۴

اِتیمولوژی محتمل شیر خوراکی و شیر درنده

استاد پورداود در صفحۀ ٩٩ جلد دوم یشتها در ترکیب نام سرزمین اَپخشیرا (بی شیر) هیئت اوستایی واژۀ شیر خوراکی را خشیر گرفته است. از آنجایی که خشی (درخشان اوستایی) در برهان قاطع به معنی بی نهایت سفید (سفید سفید) آمده است، لذا می توان واژۀ خشیر (خشی-اَر، شیر) را در اساس، برخوردار از سفیدی کامل معنی نمود.
क्षैरेय क्षीर kSIra n. milk. क्षुरkSura.m. Razor, Knife. शुर zura (sura/s'ri. to rend) m. Lion.

هیچ نظری موجود نیست: