پنجشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۰

نظری به اسامی گروههای کیمری تورات

نظری به اسامی گروههای کیمری تورات

در باب دهم سفر پیدایش تورات در شمار پسران یافث (تنومند یا پدر مردم زمین) از جومر (کیمری، یعنی دارای توتم بزکوهی، شیمریای یونانیان)، ماجوج (ماگوگ، مغان آذربایجان) و مادای (مادها) و در شمار پسران جومر از اشکناز (مردم سکایی) و ریفات (رباینده؛ کردوخیان) و توجرمه (دارندگان شمشیر، کالیبیان یعنی جنگجویان، سئوروماتهای ارمنستان کوچک، قوم سلم) اسم برده شده است. سپیتاک زرتشت و پدرش سپیتمه جمشید و سمیرامیس ملکه آشور به سئوروماتهای توجرمه منتسب بودند. دو تن اول همچنین متعلق به ماگوگ (مغان) و مادای (مادها) به شمار می رفتند. سپیتمه جمشید بر تمام منطقه اران و آذربایجان و ارمنستان حکومت می رانده است.از اینجاست در شاهنامه سپیتمه جمشید و پسرش سپیتاک زرتشت فرمانروای اقوام قفقازی نیساری، نسودی، کاتوزی و اهنوخوشیها به شمار رفته است.

هیچ نظری موجود نیست: